Oficiální pravidla pétanque

přijatá a používaná všemi národními federacemi, členy Mezinárodní federace pétanque (F.I.P.J.P.)

Obecná pravidla

Článek 1

Pétanque (čti"petánk") je sport kde mohou proti sobě hrát:

 1. dvě družstva po 3 hráčích (tzv. triplettes čili trojice)
 2. dvě družstva po 2 hráčích (doublettes čili dvojice)
 3. jeden hráč proti jednomu (tete a tete čili jednotlivci)

Při hře trojic má každý hráč k dispozici 2 koule.

Při hře dvojic má každý hráč k dispozici 3 koule, stejně jako při hře jednotlivců.

Všechny ostatní kombinace jak počtů hráčů tak počtů koulí jsou zakázány.

Článek 2

Pétanque se hraje s koulemi schválenými Federací nebo F.I.P.J.P., a odpovídajícími následujícím charakteristikám:

 1. koule musí být kovová
 2. průměr koule musí být v mezi 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.)
 3. hmotnost koule musí být v mezi od 650 (min.) do 800 g (max.). Tzv. "label" čili značka výrobce a hmotnost koule musí být vyznačená na povrchu koule a musí být vždy čitelná
 4. koule nesmí být žádným způsobem dále upravená či pozměněná (poolovování, opískování, vyplnění olovem či pískem) po konečném opracování výrobcem zaregistrovaným u F.I.P.J.P, obecně řečeno nesmí být falšovány. Na kouli mohou být vyznačeny iniciály či jméno hráče či různé znaky, které jsou v souladu s pravidly o výrobě koulí.

Článek 2.2

Za porušení těchto zásad (odst.d)) je hráč okamžitě diskvalifikován stejně jako jeho družstvo ze soutěže.

Mohou nastat dva případy:

 1. Koule je označená za "padělanou" - hráči se odebírá licence na dobu stanovenou Disciplinárním řádem s možností dalšího postihu Národní disciplinární komisí.
 2. Koule označená jako "přežíhanou" - hráči se odebírá licence na 2 roky a na 3 - 5 let má zákaz účasti na národních a mezinárodních šampionátech.

V obou případech, pokud se jednalo o koule zapůjčené a pokud je viník známý, vystavuje se tento postihu vyloučení ze soutěží na 2 roky.

Pokud koule není padělaná, ale opotřebovaná a neprojde kontrolou, nebo neodpovídá podmínkám bodů a), b), c) předešlého článku, musí ji hráč vyměnit.

Protesty hráčů vztahující se k bodům a), b), c), se přijímají pouze před započetím zápasu. Z tohoto důvodu musí mít každé družstvo zájem přesvědčit se o svém správném vybavení i vybavení soupeře včas.

Protesty vztahující se k bodu d) jsou uplatnitelné v průběhu celého zápasu, avšak jen mezi jednotlivými hrami. Avšak počínaje třetí hrou, pokud se tato reklamace ukáže neopodstatněnou, je hráč či družstvo, které podalo protest penalizováno připsáním 3 bodů na konto soupeře. Pokud musí být koule pro posouzení protestu otevřeny, nese zodpovědnost protestující strana. Pokud se prokáže neopodstatněnost reklamace, je reklamující strana povinna kouli zaplatit, nebo nahradit. V žádném případě ovšem nemůže být žádána o zaplacení ostatních škod a úroků.

Rozhodčí a jury má právo v každém momentu hry překontrolovat koule u každého z hráčů.

Ostatní protesty jsou přijímány jen mezi jednotlivými hrami. Po ukončení zápasu se již žádná reklamace nepřijímá.

Článek 2.3

Cíl (čili "but","cochonette","jack", česky "košonek") může být výhradně ze dřeva. Průměr musí být mezi 25 až 35 mm. Barevný nátěr (kvůli lepší viditelnosti) je povolen.

Článek 3

Před započetím hry musí každý hráč předložit licenci. Musí ji také na požádání předložit rozhodčímu, nebo - a to pouze před započetím hry - soupeřům.

Licence vystavená dle regulí Federace musí být podepsaná prezidentem a držitelem. Musí být opatřená fotografií hráče přetištěnou razítkem organizace, která licenci vydává. Razítko musí přesahovat na podklad. Každý hráč, jehož licence neodpovídá těmto předpisům je vyřazen ze hry.

Článek 4

Je zakázáno měnit koule či cíl v průběhu hry, kromě následujících případů:

 1. koule (cíl) není k nalezení ( do 5 minut)
 2. pokud je koule (cíl) rozbitá. V tomto případě největší kus této koule (cíle) se započítává do bodování, ovšem jen tehdy pokud jsou již všechny koule odházeny. Poškozená či rozbitá koule (cíl) musí být v příští hře nahrazena novou. Pokud však zůstávají hráčům některé koule k hození, nahradí se přímo největší kus (zbytek) koule (cíle) rozbité koulí (cílem) novou. Postižený hráč může v následující hře použít jinou sadu koulí.

HRA

Článek 5

Pétanque se praktikuje na všech terénech. Nicméně po schválení povrchu Organizačním výborem a rozhodčími jsou hráči povinni se střetnout na určeném terénu.

Pro národní šampionáty a mezinárodní soutěže platí minimální rozměr hřiště 4 x 15 m.

Při ostatních soutěžích mohou být po vzájemné domluvě tyto parametry změněny, avšak nejméně musí hřiště měřit 3 x 12 m.

Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácené hry do 11- ti bodů.

Článek 6

Hráči (družstva) losují o to, kdo bude vybírat terén (pokud jim nebyl přidělen), a které družstvo bude první házet cíl.

Kterýkoliv z hráčů družstva, které bude cíl házet vybere místo odhozu a vyznačí jej kroužkem na povrchu. Jeho rozměr musí být takový, aby se do něj skryly obě chodidla (min. 35 a max. 50 cm průměr) a musí být vzdálen min. 1 m ode všech překážek či hranic zakázaného terénu či (pokud se hraje na volné ploše) min. 2 m od dalšího kruhu odhozu.

Chodidla musí být při odhodu celá uvnitř kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej přesahovat, ani nesmí opustit povrch terénu až do doby kdy je hozená koule (či cíl) nedotkne země.

Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat země vně kruhu.

Tělesně postižení členové družstva mají vyjímečně povoleno stát v kruhu pouze jednou nohou.

U vozíčkářů musí být kruh ve středu mezi oběma koly a opěrka pro nohy musí být nad okrajem kruhu.

Vhození cíle jedním členem družstva jej nepovinuje hrát jako prvního s koulí.

V případě že je družstvům určen terén pro zápas, nemohou se utkat jinde bez souhlasu rozhodčího.

Článek 7

Aby bylo vhození cíle platné, musí být splněny následující podmínky

 1. vzdálenost cíle od nejbližšího bodu kruhu značícího místo odhodu ( dále jen "místo odhodu") musí být mezi:
  • 5 až 9 metry u Kadetů
  • 5 až 9 metry u Juniorů
  • 6 a 10 metry u Seniorů.
 2. místo odhodu musí být nejméně 1 m ode všech překážek, jakož i od hranic zakázaného prostoru
 3. cíl po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech překážek a od hranic vymezujících hřiště a zakázaný terén
 4. cíl musí být z místa odhodu viditelný, a to při vzpřímeném postoji. O jeho viditelnosti, v případě sporu rozhoduje rozhodčí a to bez odvolání.

Cíl se v další hře odhazuje z kruhu, který označuje jeho předchozí polohu v minulé hře, ovšem kromě těchto vyjímek :

 1. kdyby byl kruh blíže jak 1 metr k překážce či zakázanému prostoru
 2. kdyby se odhod košonku nemohl uskutečnit na povolenou vzdálenost

V prvním případě hráč vyznačí kruh v mezích pravidel v blízkosti původního místa.

Ve druhém případě hráč může couvat ve směru předchozích hodů tak dlouho, dokud nedosáhne polohy, která dovolí hodit cíl na maximální vzdálenost.

Jestli po třech pokusech jednoho družstva o hod košonku tento nebude umístěn dle pravidel, dostává možnost 3 pokusů soupeř, přičemž může posunout kruh odhozu podle předchozích pravidel. Tato jeho nová poloha nebude již dále měněna, ani pokud se nepodaří cíl umístit dalšími třemi hody.

V každém případě družstvo, které ztratilo po 3 prvních pokusech možnost hodit cíl, si ponechává právo prvního hodu koulí.

Článek 8

Pokud je vržený cíl zastaven rozhodčím, divákem, hráčem, zvířetem, či jakýmkoliv mobilním předmětem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem počítal do 3 pokusů družstva.

Soupeř má ještě po odehrání první koule právo polohu košonku zpochybnit a nechat přeměřit.

Pokud je poloha nevyhovující, musí se cíl házet znovu a hra tedy začíná znovu.

Pokud je odehraná již druhá koule (tj. první koule soupeře) cíl je definitivně uznán platným a žádná reklamace se nepřijímá.

Aby bylo přistoupeno k opakovanému vhazování cíle, musí se na jeho nesprávné poloze shodnout obě družstva, nebo tak musí rozhodnout rozhodčí. Jinak není možno hod opakovat. Postupuje-li jedno družstvo jinak, ztrácí právo vhazování.

Článek 9

Cíl je neplatný v následujících případech :

 1. pokud se po odhodu nenachází v rozmezí vymezeném v článku 7
 2. pokud se cíl v průběhu hry dostane do zakázaného terénu (za hranice hřiště) i kdyby se sám vrátil do hřiště. Cíl který se zastaví přímo na čáře vymezující hranice je platný. Neplatný je až tehdy, je-li celým svým objemem za touto hranicí. Pokud je hřiště vyznačeno provázky, je cíl neplatný překročí-li tento provázek. V případě že cíl padne do louže je neplatný v tom momentě, kdy může volně plavat
 3. pokud cíl byť umístěný v povoleném terénu není z místa odhodu viditelný ( čl. 7.), přičemž se cíl schovaný za koulí považuje za viditelný. Rozhodčí má právo kouli na moment odstranit, aby se o jeho viditelnosti mohl přesvědčit
 4. pokud je cíl odpálen na větší vzdálenost než 20 m, či na menší vzdálenost než 3 m od místa odhodu
 5. pokud nelze cíl nalézt do 5-ti minut

Článek 10

Po odhození košonku je vysloveně zakázáno odstraňování, přemísťování či rozbíjení jakýchkoli překážek na hrací ploše (kámen, písek, listy apod.). V každém případě hráč vhazující cíl může upravit nerovnost povrchu, a to maximálně třemi údery koulí o zem.

Jinak každý hráč připravující se k hodu může zarovnat jamku, která vznikla při hození předchozí koule.

Při nedodržování těchto nařízení bude hráč postižen následujícími sankcemi:

 1. napomenutí
 2. anulování zahrané či na hraní připravené koule
 3. diskvalifikace družstva
 4. diskvalifikace obou družstev v případě vzájemného tolerování porušování pravidel

Článek 11

Jestliže v průběhu hry je cíl nečekaně a nezaviněně přikryt listem, papírem či jiným podobným předmětem, je tento předmět odstraněn.

Jestliže je vrhnutý cíl, pokud už se jednou zastavil, znovu uveden do pohybu větrem, nakloněným terénem apod. je přemístěn zpět na původní místo za podmínky, že bylo předem označeno.

Stejně tak je vrácen na původní místo pokud je předtím posunut neúmyslně rozhodčím, hráčem, zvířetem, divákem, koulí mimo hru nebo pocházející z jiné hry či jinými mobilními předměty.

Aby se zamezilo všem pozdějším dohadům doporučuje se předchozí označení cíle. Pokud označení nebylo provedeno, nejsou brány v potaz žádné protesty.

Článek 12

Pokud se v průběhu hry cíl octne na sousedním hřišti je platný pokud nenaplňuje body uvedené v článku 9.

Hráči počkají až skončí hra na hřišti kde se nachází jejich cíl, a hru dohrají.

Hráči, kterých se toto týká by měli prokazovat trpělivost a galantnost.

Článek 13

Stane-li se cíl neplatným běhen hry mohou nastat tyto 3 případy:

 1. oběma mužstvům zůstávají koule ke hře - hra se anuluje
 2. koule zůstávají jen jednomu družstvu - družstvo získává tolik bodů, kolik koulí mu zbývá k odehrání.
 3. ani jedno družstvo nemá koule - hra se anuluje.

Článek 14

Pro cíl, který je nezaviněně přemístěn platí následující pravidla:

 1. Pokud odražený cíl je zastaven rozhodčím či divákem je platný v tom místě kde se zastavil.
 2. Pokud je odražený cíl zastaven hráčem jednoho družstva, má druhé družstvo možnost si vybrat jednu z následujících možností:
  1. ponechat cíl na jeho novém místě
  2. přemístit cíl na místo původní
  3. může přemístit cíl dále ve směru pohybu od místa původního k místu kde byl zastaven, ale jen na povoleném terénu a to tak, aby hra mohla pokračovat.

Body b) a c) se praktikují jen pokud byl cíl předtím označen. Pokud se tak nestalo, cíl zůstává na svém novém místě.

Článek 15

Pokud se cíl během hry dostane mimo hřiště, ať už je hra anulována či ne, je pro příští hru vhozen z místa, kde se nacházel před jeho vyražením, splňuje-li toto místo všechny podmínky pro započetí hry (čl. 7).

Koule

Článek 16

První koule hry je vržena hráčem družstva, jež vyhrálo losování, nebo hru předchozí. Hráč si nesmí pomáhat žádným předmětem, nebo si dráhu předem vyznačit na zem značkami, aby si hod usnadnil.

Když hráč zahrává svou poslední koulí, je mu zakázáno vzít si jinou kouli do druhé ruky. Je zakázáno vlhčit koule i cíl.

Jestliže je první koule vhozena do zakázaného terénu, je na soupeři hrát jako první a pak střídavě hraje každé družstvo tak dlouho, dokud nezůstane jednomu z nich koule v uznaném terénu.

Pokud následkem vyražení či bodování se na terénu nenachází žádná koule, je na družstvu hrajícím jako poslední vhodit další kouli.

Článek 17

Po dobu, kterou má hráč vymezenu na vhození koule musí diváci i hráči zachovávat co největší klid. Soupeř nesmí chodit, gestikulovat ani provádět žádnou jinou činnost, která by mohla obtěžovat hráče. Jen spoluhráči se mohou pohybovat mezi kruhem a cílem.

Soupeř se musí zdržovat za hráčem či vedle cíle vždy na straně hřiště a to tak, aby byl minimálně 2 m od jednoho či druhého. Hráči, kteří nedodržují tyto pravidla mohou být vyloučeni ze hry, pokud v tomto pokračují i po napomenutí rozhodčím.

Článek 18

Žádná již vhozená koule nemůže být hrána znovu. V každém případě musí být znovu zahrána koule, která je předtím zastavená, či byl-li její směr pohybu změněn koulí pocházející z jiné hry, zvířetem či jiným mobilním předmětem a dále v případech citovaných v článku 8, bod 2.

Nikdo nemůže v průběhu hry hodit kouli na zkoušku. V případě že je terén vyznačen organizátory, musí být cíl vržen do toho terénu, který byl oběma družstvům určen. Pokud koule v průběhu hry opustí terén jsou platné (mimo případy zmíněné ve článku 9 a 19.) Stejné pravidlo platí i pro cíl. V další hře ovšem družstva pokračují znovu na tom terénu, který jim byl určen.

Pokud je terén ohraničen bariérami, tyto se musí nacházet nejméně 30 cm od linie ztráty směrem vně terénu. Linie ztráty obepíná vně terén a to ve vzdálenosti max. 4 m. Tyto podmínky jsou aplikovatelné jen u tzv."parádních čtverců".

Článek 19

Všechny koule se anulují pokud se dostanou do zakázaného terénu, nebo pokud jím proběhly. Pokud se koule znovu vrátí do vyznačeného terénu, buď díky sklonu terénu či díky odrazu od překážky mobilní či imobilní, je neprodleně odstraněna ze hry a vše co případně přemístila po projití zakázaným terénem je vráceno na původní místo. Všechny anulované koule musí být neprodleně odstraněny ze hry. Pokud ovšem bude mezitím zahrána další koule, je původně anulovaná a neodstraněná koule považována za platnou.

Článek 20

Každá koule zastavená divákem či rozhodčím si ponechá místo, kde se zastavila. Každá koule zastavená členem družstva, které tuto kouli vrhlo je anulovaná. Každá koule zastavená protihráčem může být zahrána znovu či ponechána na svém místě kde se zastavila.

Jestliže koule vystřelená či vyražená je zastavená hráčem, soupeř toho, který chybu zavinil může:

 1. kouli ponechat na místě kde se zastavila
 2. umístit ji v prodloužení linie, která je mezi původním umístěním vyraženého objektu (koule, cíl) a místem kde se nyní nachází. Musí být ovšem umístěna v povoleném terénu v mezích všech pravidel a musí být jeho původní poloha předem označena. Hráč, který kouli v pohybu zastaví úmyslně je diskvalifikován stejně jako jeho družstvo z celého zápasu.

Článek 21

V momentě, kdy je cíl umístěn dle pravidel má každý hráč max. 1 minutu na vržení své koule. Tento čas začíná běžet od doby, kdy se cíl či koule zastaví, či od konce měření vzdálenosti, bylo-li předtím prováděno. Pro vržení cíle platí stejné pravidlo, kdy se 1 minuta počítá od ukončení předešlé hry. Hráč, který toto ustanovení nerespektuje riskuje penalizaci dle článku 10.

Článek 22

Jestliže se koule již zastavená uvede do pohybu díky sklonu terénu či poryvu větru je tato přemístěna zpět. Stejně tak se děje i tehdy, je-li koule posunuta divákem zvířetem, či jiným mobilním předmětem. Pro zamezení následných diskusí je doporučeno kouli i cíl předem označit. Žádná pozdější reklamace pro kouli či cíl, který nebude označen se nepřijímá. Rozhodčí sporné situace rozhodne jen byly-li koule či cíl původně označeny.

Článek 23

Hráč, jenž hraje s koulí jinou než se svojí dostane napomenutí. Koule je nicméně platná, ale musí být neprodleně (či po měření) nahrazena koulí správnou. V případě recidivy v průběhu hry bude koule anulována, a všechny ostatní koule a cíl, které tato přemístila budou vráceny do původního postavení. Před vržením své koule je hráč povinen očistit ji ode všech stop hlíny či jakéhokoli jiného znečištění, pod hrozbou sankcí z čl.10. Hráčům je zakázáno sbírat zahrané koule před ukončením hry.

Článek 24

Každá koule, která nebyla vržena zcela podle pravidel je anulována, a vše co přemístila je vráceno do původní polohy. Stejné pravidlo platí i pro kouli vrženou z jiného kruhu, než byl vržen cíl. Soupeř ovšem může využít pravidlo výhody, a prohlásit ji za platnou. V tomto případě jak vržená koule, tak vše co přemístila zůstává na své pozici. Družstvo, které se chystá vhodit cíl musí zahladit stopy po všech vhazovacích kruzích nacházejících se v blízkosti toho, který chce použít.

Body a měření

Článek 25

Aby mohlo být provedeno měření je povoleno na okamžik (po předchozím označení) koule a překážky nacházející se mezi cílem a měřenou koulí odstranit. Po měření je vše uvedeno do původního stavu. Pokud překážka nemůže být odstraněna, je měření provedeno za pomocí odpichovátka.

Článek 26

Měření bodu náleží hráči, který hrál poslední, nebo někomu z jeho spoluhráčů. Soupeři mají vždy právo přeměření. Rozhodčí může být požádán o posouzení situace v kterémkoli okamžiku hry. Proti jeho rozhodnutí není odvolání.

Měření se provádí patřičnými pomůckami, a každé družstvo by mělo mít alespoň jednu. Zvláště je zakázáno přeměřovat chodidly. Hráči, kteří nerespektují toto ustanovení ani po upozornění rozhodčího mohou být vyloučeni ze soutěže.

Článek 27

Po ukončení hry je každá koule odstraněná ze svého místa před vyřknutím výsledku považována za anulovanou. Pokud nebyla předem označená nepřijímá se žádná námitka.

Článek 28

Družstvo ztrácí bod, pokud jeden z jeho členů, který provádí měření přemístí cíl, nebo jednu ze sporných koulí. Jestliže v průběhu měření rozhodčí přemístí kouli či cíl, a jestli poté po novém měření bude bod přidělen kouli považované původně za bližší k cíli jde o tzv. "vyšší moc".Stejně tak je tomu i tehdy, je-li bod přiřknut kouli původně označované za vzdálenější od cíle.

Článek 29

Pokud se dvě koule přináležící každá jednomu družstvu nacházejí ve stejné vzdálenosti od cíle, nebo se ho dotýkají je hra anulována, ovšem jen tehdy pokud žádné z družstev již nedisponuje jinou koulí. Cíl potom vrhá družstvo, které začínalo tuto hru.

Pokud jedno z družstev ještě nejméně jednu kouli má, hraje dál a zaznamenává tolik bodů, kolik jeho koulí je na konci hry blíže cíli.

Pokud mají koule obě družstva, rozehrává dál to družstvo, které předtím hrálo jako poslední. Následuje hod soupeře a pak dále střídavě obě družstva až do doby, kdy bod získá jedno z nich. Když jedno družstvo zůstane se svou koulí jako poslední, platí předešlá ustanovení.

Pokud se na konci hry žádná koule nenachází na hřišti, je hra anulována.

Článek 30

Všechna cizí tělesa, která se dotýkají koule či cíle musí být před měřením odstraněna.

Článek 31

Všechny protesty mohou být uznány jen jsou-li vzneseny k rozhodčímu. Na námitky, které budou podány poté, co bude uznán výsledek se nebere zřetel. Každé družstvo je zodpovědné za vybavení soupeře (licence, koule, kategorie, terén atd.)

Disciplína

Článek 32

V momentě losování soupeřů a vyhlašování výsledku losování musí být hráči přítomni u kontrolního stanoviště. Pokud do čtvrt hodiny po vyhlášení výsledků losování není družstvo přítomno na určeném hracím terénu je penalizováno jedním bodem, který bude připsán na konto soupeře. Za každých pět minut nad tento limit je připisován soupeři další jeden bod. Stejná penalizace se uplatňuje v průběhu turnaje po každém losování a po znovuzapočetí zápasu následujícím po jeho předešlém přerušení, ať už je důvod jakýkoliv.

Kontumační porážka je udělena družstvu, které se nedostaví do jedné hodiny po vyhlášení výsledků losování.

Družstvo, které je nekompletní může zahájit zápas, aniž by čekalo na zbylého hráče. Nemůže však disponovat jeho koulemi.

Článek 33

Jestliže se po započetí hry chybějící hráč dostaví, již do probíhající hry nezasahuje. Do zápasu je zapojen až od hry následující. Jestliže se chybějící hráč dostaví až za více než hodinu od započetí zápasu, ztrácí všechny možnosti se do něj zapojit. Pokud jeho družstvo zápas vyhrálo může se v dalším zápase v družstvu již objevit, pokud do něj je nominován.

Pokud se soutěž odehrává ve skupinách, může se dalšího zápasu zúčastnit bez ohledu na výsledek předchozího.

Hra je považována za zahájenou, je-li cíl vržen způsobem odpovídajícím všem pravidlům.

Článek 34

Nahrazení max. jednoho hráče ve dvojici či dvou ve trojici je možno jen před oficiálním započetím soutěže (petarda, píšťalka, hlasem...) za podmínky, že náhradníci nejsou zapsáni v soutěži jako členové jiného družstva.

Článek 35

V případě deště musí být dohrány všechny rozehrané hry. Jen rozhodčí spolu s jury může rozhodnout o okamžitém přerušení zápasů či anulování hry z důvodů vyšší moci.

Když po začátku nové fáze soutěže (2., 3. a další kola) nejsou některé zápasy dohrány, rozhodčí po dohodě s Organizačním výborem má veškerá práva rozhodnout tak, aby byl zajištěn další, co nejhladší průběh soutěže.

Žádný hráč nesmí opustit zápas nebo vynechat jednu hru bez vědomí rozhodčího. Jestli tento nebyl srozuměn je aplikováno pravidlo z článku 32 a 33.

Článek 36

Dělení náhrad a odměn je vysloveně zakázáno. Družstva, jejichž chování se nebude slučovat se sportovním duchem a fair-play vůči soupeřům, rozhodčím, činovníkům či divákům budou vyloučena ze soutěže. Tímto vyloučením se myslí neuznání dosud dosažených výsledků a eventuelní užití sankcí dle článku 37.

Článek 37

Hráč, který se chová nekorektně či hrubě vůči organizátorům, rozhodčím, ostatním hráčům či divákům riskuje jednu či několik následujících sankcí dle závažnosti přestupku.

 1. Vyloučení ze soutěže
 2. Odnětí licence
 3. Odnětí či navrácení náhrad , odměn a titulů

Sankce vznesené vůči hráči se mohou eventuelně vztahovat i na jeho spoluhráče. Tresty č. 1 a 2 jsou vyřčeny rozhodčím, sankce č 3. je uvalena organizačním výborem, který do 48 hodin zašle zprávu o zadržení náhrad a odměn orgánům federace, které rozhodnou o jejich dalším užití. V každém případě Výkonný výbor federace je konečnou rozhodující instancí.

Článek 38

Rozhodčí delegovaní pro řízení soutěže jsou povinni striktně aplikovat oficiální pravidla hry a další administrativní ustanovení, které je doplňují. Jsou zmocněni vyloučit jakéhokoli hráče či družstvo ze soutěže, pokud se odmítnou řídit jejich rozhodnutím. Divák - držitel licence - který vyprovokuje na hrací ploše incident se stane předmětem hlášení rozhodčího orgánům federace. Tyto předvolají dotyčného před disciplinární komisi, která určí příslušné sankce.

Článek 39

Všechny nepředvídané události neošetřené pravidly budiž oznámeny rozhodčímu, který je bude referovat jury. Ta je složena nejméně ze 3 a nejvíce 5-ti členů. Proti rozhodnutí jury není odvolání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta jury.

Oblečení všech hráčů musí být korektní (nepovoluje se nezakrytý trup a bosé nohy). Každý hráč, který toto nebude dodržovat i po napomenutí rozhodčím bude ze soutěže vyloučen.

Přijato na Mezinárodním kongresu F.I.P.J.P. v Bruselu 21. září 1995.

Zpět na Co je petang

Petang Klub Ořechov | Brněnská 10 | 664 44 Ořechov